مدیریت انرژی mba

گرایش های mba
توسط: اس ام اس برتر
تاریخ: 2013/09/6

گرایش

ترم

نام درس

واحد

مدت زمان

MBA
مدیریت
انرژی

۱

اقتصاد خرد

۳

۲۰ ساعت

۱

برنامه ریزی استراتژیک

۳

۲۰ ساعت

۱

مهارتهای ارتباطی مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

روشهای تصمیم گیری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

حسابداری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

تئوری سازمان و سازماندهی

۳

۲۰ ساعت

۱

رفتار سازمانی

۳

۲۰ ساعت

۲

اصول بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت عملیات

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت مالی بنگاه ها

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت منابع انسانی

۳

۲۰ ساعت

۲

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت پروژه

۳

۲۰ ساعت

۳

حقوق تجارت

۳

۲۰ ساعت

۳

روش های تحقیق در مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۳

تجارت، بازاریابی و بازارهای جهانی انرژی

۳

۲۰ ساعت

۳

مالی تخصصی انرژی

۳

۲۰ ساعت

۳

زنجیره تأمین انرژی

۳

۲۰ ساعت

۳

مذاکرات و قوانین و مسائل حقوقی انرژی

۳

۲۰ ساعت

مدیریت انرژی mba

برچسب ها: , , , , , ,
logo-samandehi